Transparència

IDENTIFICACIÓ

La Fundació Privada La Vall, amb domicili social al municipi de Sant Llorenç de Morunys, carretera de Berga, s/n, i NIF: G25078130, és una entitat sense ànim de lucre, constituïda el 9 d’abril de 1988 davant el Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Sr. Pedro B. Ortiz Barquero.

En virtut de l’Ordre del Conseller de Justícia de 7 d’octubre de 1988, quedà inscrita amb el número 393 en el Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb el que es disposa a l’article primer dels Estatuts de la Fundació La Vall, aquesta té per objecte la construcció, organització i funcionament d’una Residència d’Avis al municipi de Sant Llorenç de Morunys, així com la realització d’altres serveis benèfics i socials.

A fi efecte de portar a terme el seu objecte fundacional, també fou inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, on consta amb el número E01233.

ACTIVITAT DESENVOLUPADA AL LLARG DE L’EXERCICI

Per a desenvolupar la seva activitat, la Fundació és l’única propietària i gestora dels recursos assistencials de que està dotada i que tot seguit es detallen:

Residència La Vall, ubicada al municipi de Sant Llorenç de Morunys, Carretera de Berga, s/n; inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb el número S01531; i amb una capacitat residencial de 49 llits, distribuïts en 15 habitacions individuals i 17 de dobles.

De les 49 places d’internament que disposa, 40 estan concertades amb la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Familiars de la Generalitat de Catalunya, mentre que les 9 restants són de gestió privada.